Słownik BHP

1Aerozol
Rozproszone w powietrzu cząsteczki pyłu, lub kropelki cieczy.
2Amplituda
Największa wartość A0 osiągana przez wielkość fizyczną A, zmieniającą się w czasie t w sposób harmoniczny, tj. proporcjonalnie do sin (ωt+[]0), gdzie ω – częstotliwość kątowa, []0 – początkowa faza drgań. Pojęcie amplitudy wprowadza się też dla wielkości zmieniających się okresowo, lecz nieharmonicznie. W tych przypadkach przez amplitudę najczęściej rozumie się największą (co do wielkości bezwzględnej) wartość różnicy danej wielkości i jej wartości średniej.
3Awaria
Niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) spowodować obrażenia u ludzi lub uszkodzenia budynków, zakładów, materiałów lub uszkodzenia środowiska.
4Awaria przemysłowa
Zdarzenie, które nastąpiło w wyniku niekontrolowanych zmian/niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności związanej z substancjami niebezpiecznymi (z udziałem substancji niebezpiecznych) na terenie instalacji na przykład w czasie produkcji, wykorzystywania, przechowywania, usuwania (składowania), obchodzenia się z nimi lub w transporcie - w zakresie objętym paragrafem 2d art. 2. (tzn. w odniesieniu do pilnej likwidacji skutków awarii w transporcie lądowym i operacji transportowych na terenie zakładu, który zajmuje się działalnością niebezpieczną).
5Bezpieczeństwo
Sytuacja, w której nie występuje ryzyko niemożliwe do przyjęcia i obejmuje zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, ochronę mienia.
6Choroba zawodowa
to choroba znajdująca się w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy.
7Chwilowe natężenie dźwięku
Wartość chwilowa strumienia energii akustycznej przepływającej przez jednostkową powierzchnię w kierunku chwilowej prędkości akustycznej w tym miejscu. Jest to wielkość wektorowa, która jest równa iloczynowi chwilowego ciśnienia akustycznego w punkcie i chwilowej prędkości akustycznej.
8Ciężki wypadek przy pracy
(lub traktowany na równi z wypadkiem przy pracy) – Wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn.zm).
9Ciśnienie poduszek uszczelniających (p)
Ciśnienie wywierane przez czasze tłumiące poprzez poduszki uszczelniające na okołouszne powierzchnie głowy jest wyrażone w Pa i obliczone wg wzoru: p=f/s w którym: F - siła docisku czaszy tłumiącej, N, S - pole powierzchni przylegania poduszki uszczelniającej do okołousznej powierzchni głowy, m2. NORMA PN-86/N-01309/02. Czasza tłumiąca – Zasadnicza część nauszników mocowana na sprężynie dociskowej, wyposażona w poduszkę uszczelniającą i wykładzinę tłumiącą. NORMA PN-86/N-01309/02.
10Czynniki niebezpieczne i szkodliwe
to czynniki, które mogą spowodować schorzenie, obniżenie sprawności organizmu, a także uraz ciała lub śmierć.
11Czynnik uciążliwy
Czynnik nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia pracownika, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny istotny sposób do obniżenia zdolności do jej wykonania. W zależności od stopnia oddziaływania lub innych uwarunkowań pracy, czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym.
12Decybel [dB]
Względna logarytmiczna jednostka natężenia dźwięku. Decybelami określa się natężenie dźwięków odbieranych przez ucho ludzkie.
13Diagnoza ergonomiczna
Stwierdzenie określonego stanu rzeczy, której przedmiotem są relacje w układzie: człowiek - obiekt techniczny
14Dług czasowy
Różnica pomiędzy astronomicznym czasem lokalnym a wskazaniami wewnętrznego zegara biologicznego.
15Dług tlenowy
Objętość tlenu pobierana przez płuca w okresie po zakończeniu wysiłku (lub bezdechu), która przekracza zapotrzebowanie metabolizmu spoczynkowego i jest zużywana do odbudowy rezerw tlenowych i metabolicznych naruszonych podczas wysiłku.
16Drgania mechaniczne (wibracje)
Zespół zjawisk występujących na stanowiskach pracy, polegających na przekazywaniu energii ze źródła drgań od organizmu człowieka oraz przez określone części ciała będące w kontakcie z drgającym źródłem w czasie wykonywania czynności zawodowych.
17Dźwięk
Zmiana ciśnienia (w powietrzu lub innym ośrodku) odczuwalna przez ucho ludzkie.
18Ekspozycja na hałas
(dzienna lub tygodniowa) – Odpowiednik poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do dnia lub tygodnia pracy. Tzw. "dawka hałasu" [EA,Te], [Pa2.s]. Miarą dziennej ekspozycji na hałas jest połączenie 2 czynników: poziomu hałasu, na który narażony jest pracownik oraz czas jego trwania. Związek pomiędzy ekspozycją na hałas, a poziomem ekspozycji. Wzór EA,Te = 1,15 .10-5 .100,1LEX,8h
19Elektromiografia
Metoda oceny napięcia mięśni polegająca na rejestracji sygnałów elektrycznych mięśni.
20Ergonomiczna diagnoza
patrz "Diagnoza ergonomiczna".
21Ergonomia
Dziedzina nauki i praktyki, której celem jest kształtowanie działalności człowieka - w tym przede wszystkim pracy - odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości.
22Fon
Jednostka poziomu głośności wyrażona w skali decybeli, 1 fon odpowiada poziomowi głośności dźwięku o częstotliwości równej 1 kHz i o poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (1 fon = 1 dB, przy 1kHz).
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37