Doskonalenie zawodowe w PSP

parallax background

Doskonalenie zawodowe jest nierozłącznym elementem strażackiej służby. Nabyte umiejętności, nawyki i opanowanie przekazanej wiedzy przyczyniają się do efektywnego prowadzenia działań ratowniczych. Dlatego wszyscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej zobowiązani są uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym.

Proces doskonalenia zawodowego uzależniony jest od zakresu wykonywanych czynności służbowych i ukierunkowany jest na utrwalanie, aktualizowanie oraz rozwijanie niezbędnych umiejętności na zajmowanym stanowisku. Podstawą realizacji procesu doskonalenia zawodowego są programy doskonalenia zawodowego oraz programy szkolenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe strażaków realizowane jest od 2 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

Doskonalenie zawodowe jest nierozłącznym elementem strażackiej służby. Nabyte umiejętności, nawyki i opanowanie przekazanej wiedzy przyczyniają się do efektywnego prowadzenia działań ratowniczych. Dlatego wszyscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej zobowiązani są uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym.

Proces doskonalenia zawodowego uzależniony jest od zakresu wykonywanych czynności służbowych i ukierunkowany jest na utrwalanie, aktualizowanie oraz rozwijanie niezbędnych umiejętności na zajmowanym stanowisku. Podstawą realizacji procesu doskonalenia zawodowego są programy doskonalenia zawodowego oraz programy szkolenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe strażaków realizowane jest od 2 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

Ocena indywidualna strażaka Państwowej Straży Pożarnej następuje w oparciu o zapisy rozporządzenia MSWiA w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Dostrzegając potrzebę powiązania efektów realizowanego procesu doskonalenia zawodowego strażaka z jego indywidualną oceną posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych, proponowane rozwiązanie stanowić będzie realne narzędzie pomocne przy sporządzaniu opinii okresowej strażaka.

MG 9349
DSC 4864

Weryfikacja umiejętności ratowniczych prowadzona będzie przede wszystkim przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną ośrodka szkolenia oraz wyznaczonych instruktorów zewnętrznych, na przygotowanych do tego celu stanowiskach do ćwiczeń na poligonach pożarniczych.

Szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaka pełniącego służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, będzie realizowane w formie trzydniowych zjazdów a organizatorem szkoleń podsumowujących jest ośrodek szkolenia.

Efektem doskonalenia zawodowego powinno być przede wszystkim:

a) nabywanie nowej i utrwalanie zdobytej wiedzy,

b) nabywanie nowych i utrwalanie posiadanych umiejętności,

c) wyrabianie i doskonalenie nawyków,

d) praktyczne zapoznanie z obiektami w rejonie działania.

Doskonalenie zawodowe strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych należy prowadzić na stanowiskach doskonalenia zawodowego. Tematyka zajęć powinna obejmować zakres przede wszystkim z następujących obszarów:

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych (SDRG),

2. Ratownictwo medyczne (KPP),

3. Ratownictwo techniczne (RT),

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne (CHEKO),

5. Ratownictwo na obszarach wodnych – w tym ratownictwo lodowe (ROW),

6. Ratownictwo wysokościowe (RWZP),

7. Działania poszukiwawczo-ratownicze (DPRP),

8. Taktyka zwalczania pożarów (TZP),

9. Ćwiczenia na obiektach (ĆO),

10. Przygotowania fizycznego do działań ratowniczych (W-F),

11. Psychoedukacja.

DSC 4330
DSC 4285

Podsumowanie cyklu doskonalenia zawodowego realizowane jest w ośrodku szkolenia. Szkolenie to będzie przebiegało w ramach jednolitego bloku zajęć, mającego na celu podsumowanie okresu doskonalenia zawodowego strażaka, który był realizowany w jednostce ratowniczo-gaśniczej.
Blok zajęć podsumowujących składa się z:

  1. Testu w komorze dymowej,
  2. Ćwiczenia w komorze ogniowej na paliwo stałe lub trenażerze ogniowym na paliwo gazowe,
  3. Egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika (KPPE),
  4. Sprawdzenia praktycznego wiedzy i umiejętności z poszczególnych dziedzin ratowniczych, które realizowano w ramach doskonalenia zawodowego w jednostce ratowniczo-gaśniczej.