Jak zostać strażakiem

Istnieją dwie możliwości wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. 


Pierwszym sposobem jest przyjęcie do służby przygotowawczej, do której uprawnione są osoby spełniające poniższe warunki:

  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie są karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystają z pełni praw publicznych
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP


W przypadku wolnych etatów w danej jednostce organizacyjnej, prowadzony jest nabór na nowych pracowników. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę kandydatów (na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej) i test sprawnościowy. Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom dodatkowe punkty jeśli mogą wykazać się przydatnym wykształceniem (inaczej punktowane jest wykształcenie techniczne, zdana matura i wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym do pracy w Straży Pożarnej), prawem jazdy różnej kategorii, posiadaniem uprawnień przydatnych w zawodzie strażaka (uprawnienia płetwonurka, ratownika medycznego, obsługi ciężkiego sprzętu). Dodatkowe punkty można również uzyskać za członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej, udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych OSP. 

Kolejnym etapem w postępowaniu kwalifikacyjnym jest próba wydolnościowa, polegająca na wchodzeniu na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty (czas próby dla kobiet wynosi 4 minuty, dla mężczyzn 5 minut). Po zakończonym ćwiczeniu następuje badanie częstości tętna. 

Osoby, które osiągną minimalny wskaźnik wydolności są dopuszczalne do ostatniego etapu, jakim jest test sprawności fizycznej. Chociaż zestaw wykonywanych ćwiczeń może być modyfikowany, najczęściej w przypadku kobiet test obejmuje: siady proste z leżenia tyłem, rzut piłką lekarską i bieg wahadłowy, natomiast w przypadku mężczyzn: bieg na 1000 metrów, bieg na 50 metrów i podciąganie się na drążku. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne i zostaną przyjęci do Państwowej Straży Pożarnej są mianowani na 3 lata do pracy w służbie przygotowawczej. Po upływie tego okresu są mianowani na stałe. 

Drugim sposobem pracy w PSP jest służba kandydacka. Służbę kandydacką pełni się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej, która kształci kandydatów w systemie dziennym. Ukończenie tych uczelni umożliwia zdobycie tytułu inżyniera pożarnictwa (albo magistra inżyniera pożarnictwa w przypadku kontynuowania nauki) lub tytuł technika pożarnictwa, co umożliwia pracę w tych zawodach w jednostkach straży pożarnej. Czas nauki wliczany jest do stażu pracy.

Zawód Strażak

 

Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka.

Kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego. 

W zależności od posiadanej specjalizacji strażacy zajmują się różnymi zadaniami:

  • ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach aplinistycznych, udziela pomocy w miejscach, które są trudno dostępne (kanały, kominy, dachy)
  • strażak ze specjalizacją techniczną pomaga uwolnić poszkodowanych i likwiduje skutki wypadków samochodowych i katastrof budowlanych, dzięki obsłudze wyspecjalizowanego sprzętu
  • strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym pomagają poszkodowanym w powodziach, prowadzą podwodne poszukiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy
  • specjalizacja chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne

 

Praca strażaka

jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną bardzo często w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach, dlatego kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Choroby układu oddechowego, cukrzyca czy wady serca uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu. Oczywiście od strażaka wymagana jest odwaga, chęć niesienia pomocy poszkodowanym i gotowość do narażania własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Specyfika pracy wymaga umiejętności pracy w grupie, współdziałania i umiejętności podporządkowania się rozkazom przełożonych. 

Strażacy najczęściej pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Przyjeżdżając na miejsce pożaru czy katastrofy z reguły nie są w pełni świadomi zagrożeń, które widoczne są np. dopiero po wejściu do płonącego budynku. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wymaga od kandydatów na strażaków dużej odporności psychicznej. Poza tym strażacy są narażeni w pracy na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, narażeni są na popażenia, porażenia, przygniecenie gruzem. 

Przybywając na miejsce zdarzenia do strażaków należy bardzo często udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzenie akcji ratunkowej i zapobiegnięcie panice. Dlatego istotne jest opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.