RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby przeprowadzenia szkolenia funkcjonariusza/druha OSP/osoby cywilnej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu,
  ul. Prosta 32.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie art. 12. ust. 5 pkt 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Wizerunek Pani/Pana będzie przetwarzany przez Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518, 1593).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
 6. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
 8. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  z przeprowadzeniem szkolenia. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani(a) do udziału w szkoleniu.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.