OSP Łubianka

Trochę historii…

Historia ochrony przeciwpożarowej w Łubiance ma swoje początki w końcówce XIX wieku.
Do czasu utworzenia OSP, zabezpieczenie pożarowe było zorganizowane w formie „Pogotowia Pożarowego”. Polegało na pełnieniu dyżurów przez wyznaczonych w formie zarządzenia policyjnego mieszkańców. Członkami „Pogotowia Pożarowego” w tym czasie byli zarówno Polacy jak i Niemcy tworzący lokalną społeczność. Podstawowe wyposażenie stanowiły tłumice, bosaki, siekiery i wiadra.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Łubiance w dniu 1 lipca 1909 roku. W związku z tym, że Łubianka w tym okresie leżała na terenach zaboru pruskiego i dominującą rolę w społeczności przejmowała społeczność niemiecka, pierwszym prezesem OSP Łubianka został Otto Willy a naczelnikiem Hugo Lau. Jednak to polska część społeczności stanowiła trzon sekcji bojowej OSP, dzięki jej prężnemu działaniu i wysiłkom w 1910 roku została wybudowana pierwsza remiza strażacka, co było warunkiem przydziału ręcznej sikawki. Zakup sikawki został ufundowany ze składek ludności wsi.
Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku polska społeczność Łubianki przejęła kierownicze funkcje w OSP, doposażono remizę co pozwalało na skuteczniejszą walkę z ogniem. 

Dynamiczny rozwój OSP przerwała II wojna światowa.

OSP wznowiła działalność zaraz po wyzwoleniu, powołując Zarząd Tymczasowy. W dniu 14 lipca 1945 roku przeprowadzono Walne Zgromadzenie na którym wybrano nowy Zarząd OSP.
Prezesem został Feliks Dwojacki , a naczelnikiem Zdzisław Oleś. Stan liczebny wynosił 23 członków czynnych. W kolejnych latach następował dynamiczny rozwój OSP, przybywało nowych druhów, doposażono  OSP w motopompy i inny sprzęt.


Prawdziwy przełom nastąpił w 1960 roku kiedy udało się pozyskać pierwszy wóz bojowy z wojskowego demobilu. W 1965 roku pozyskano kolejny wóz bojowy Star 20 z motopompą. W tym okresie zapoczątkowano też budowę nowej remizy strażackiej, która w 1967 roku została oddana do użytku dla OSP i służyła nieprzerwanie do 2016 roku.
W 1969 roku zostaje zakupiony wóz bojowy Star 25 z autopompą, zbiornikiem i pełnym wyposażeniem. W kolejnych latach jednostka OSP realizuje swoje statutowe działania i uzupełnia sprzęt .
W roku 1979 OSP obchodzi 70 lecie istnienia i otrzymuje sztandar ufundowany przez mieszkańców. W uznaniu zasług OSP sztandar zostaje odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
W 1989 roku w trakcie kolejnych uroczystości rocznicowych sztandar jednostki zostaje udekorowany Złotym Znakiem Związku co jest najwyższym uhonorowaniem naszej działalności.

W kolejnych latach druhowie OSP udzielają się w walce z żywiołem jak również w działalności na rzecz lokalnej społeczności. Nakładem wielu godzin prac społecznych w miejscu starego wysypiska śmieci budujemy boisko sportowe na którym odbywają się pierwsze zawody sportowo – pożarnicze.

W 1992 roku nasza jednostka bierze udział w gaszeniu największego pożaru na terenie województwa ówczesnego toruńskiego, jakim był pożar lasów w okolicach Cierpic.

Duże zaangażowanie i wysoki poziom wyszkolenia OSP owocuje zakwalifikowaniem naszej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 1994 roku.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem w dziejach naszej OSP jest przeniesienie się do nowej, nowoczesnej i spełniającej najnowsze standardy remizy OSP na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance w 2016 roku.

W nowej siedzibie nadal prężnie działamy, szkolimy się, wyposażamy OSP w nowoczesny sprzęt niezbędny przy realizacji coraz bardziej wymagających zadań. Uczestniczymy w życiu społeczności naszej gminy. Bierzemy udział w festynach, uroczystościach, prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy, edukujemy młodzież i dorosłych w tematyce związanej z profilaktyką przeciwpożarową.

W 2019 roku nasza jednostka uroczyście świętowała 110 lecie swojego istnienia, z tej okazji OSP otrzymało nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców gminy.

Obecnie nasza jednostka realizuje swoje zadania statutowe na terenie gminy i okolic pełniąc służbę w ramach KSRG.
Chcąc realizować zadania na najwyższym poziomie, ciągle podwyższamy kwalifikacje druhów naszej OSP i pozyskujemy nowoczesny sprzęt pozwalający nieść pomoc skutecznie i bezpiecznie.

Nasza jednostka na chwilę obecną liczy 66 Druhen i Druhów  czynnych, 17 Druhen i Druhów wspierających.
Inwestujemy w młodzież, prowadząc w ramach OSP, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dla dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. Obecnie w drużynach młodzieżowych działa 13 dziewcząt i 23 chłopców.

W celu utrzymywania najwyższej formy do niesienia pomocy, druhowie naszej OSP ćwiczą w ramach naszej drużyny sportowo pożarniczej zajmując często miejsca na podium w ramach współzawodnictwa na terenie gminy, powiatu i województwa. 

Podstawowe wyposażenie do zadań bojowych naszego OSP stanowią dwa średnie wozy bojowe Iveco i Staroman.


Prezesem OSP jest druh Sebastian Bytyń, naczelnikiem druh Marek Matłosz.

Działamy również w mediach społecznościowych, zapraszamy na nasz fanpage na portalu facebook, gdzie zamieszczamy aktualności dotyczące naszej służby.
https://www.facebook.com/osp.ksrg.lubianka/