Szkolenia OSP

parallax background

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym

dowódców OSP

WARUNKI przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;

 • wiek - nie przekroczone 65 lat;

 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;

 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

 Uczestników szkolenia OBOWIĄZUJE odzież ochronna i specjalna:

* ubranie ochronne,
* ubranie specjalne popularne,
* ubranie koszarowe,
* rękawice i kominiarka (niepalne),
* buty specjalne, obuwie koszarowe /sportowe/
* hełm

UWAGA:

1. Szkolenie realizowane jest w systemie codziennym (piątek, sobota, niedziela).
2. Na realizacje szkolenia przewidziano:
- zajęcia dydaktyczne – teoretyczne - 20 godzin
- zajęcia dydaktyczne – praktyczne - 13 godzin
- egzamin teoretyczny - 3 godzin
(egzamin realizowany jest w kolejnym tygodniu po zakończeniu szkolenia)
3. Uczestnicy szkolenia składają egzamin przed komisją powołaną przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4. Uczestnicy szkolenia, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymują Zaświadczenie.

 

Szkolenie naczelników OSP

WARUNKI przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;

 • wiek - nie przekroczone 65 lat;

 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku,

Uprawnienia:

Absolwent szkolenia uprawniony jest do:

 • kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, zgodnie z właściwymi uregulowaniami prawnymi w przedmiotowym zakresie;

 • pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej.

   

Uczestników szkolenia OBOWIĄZUJE ubranie koszarowe. 

UWAGA:
1. Szkolenie realizowane jest w systemie codziennym (sobota, niedziela) bez możliwości skoszarowania.
2. Na realizacje szkolenia przewidziano:

 • zajęcia dydaktyczne – teoretyczne - 16 godzin 
 • egzamin teoretyczny - 2 godzin

(egzamin realizowany jest po zakończeniu szkolenia w niedzielę)
3. Uczestnicy szkolenia składają egzamin przed komisją powołaną przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4. Uczestnicy szkolenia, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymują Zaświadczenie.

 

Szkolenie komendantów ZOSP RP

WARUNKI przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;

 • wiek - ukończone 25 i nie przekroczone 65 lat;

 • obowiązkowa przynależność do OSP z członkostwem czynnym,

 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań,

 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP) wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 Uczestników szkolenia OBOWIĄZUJE ubranie koszarowe.

 UWAGA:
1. Szkolenie realizowane jest w systemie codziennym (sobota, niedziela) z możliwością skoszarowania (min. 10 osób)
2. Na realizacje szkolenia przewidziano:

 • zajęcia dydaktyczne – teoretyczne - 16 godzin
 • egzamin teoretyczny - w ostatni dzień szkolenia - 2 godziny

3. Uczestnicy szkolenia składają egzamin przed komisją powołaną przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4. Uczestnicy szkolenia, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymują Zaświadczenie.

 

Podczas w/w szkoleń istnieje możliwość pełnego zakwaterowania (nocleg i wyżywienie), warunkiem jest zdeklarowanie się min. 10 os. chętnych na taką formę skoszarowania. (zaznaczenie odpowiedniej opcji w karcie skierowania).

BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 56/ 6197315 lub 6197304